Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn5
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Ay448
mod_vvisit_counterToplam1237931
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:00

Kocah?d?r, Arizbaba, Ksemer, Osmanl?, S?tldere ve musula kyleri ile evrili bulunan ky, rivayet edilir ki 70 bin dekar araziye sahiptir. Civar ky iftileri taraf?ndan ky terk etmi? bulunan a?a ve beylerin arazileri sat?n al?nm??t?r. Ky halk? taraf?ndan i?lenen 37.240 dekar arazi ve 2.040 dekar mera ile 6 dekar korusu bulunmaktad?r. Bu sun?rlar iinde da?l?k, sazl?k, batakl?k ve gl yaktur.

Ky ?le merkezin kuzeyinde, 12 km. uzakl?ktad?r. Edirne-K?rklareli asfalt? ile gneyden-kuzeye uzanan Havsa-Sleo?lu yolunun kesi?ti?i yerde kuruludur. Bu kesi?meden blme ayr?lm?? bulunan kyn evleri kimi da??n?k ve kimi toplu olarak kmelenmi? durumdad?r. Tatl? meyil sat?h zerine kurulmu? bulunan ky 233 haneden ibarettir. Bu evlerin ikisi 3 kat, alt?s? 2 kat ile geriye kalan 225 adedi tek kat zerine yap?lm??t?r. 20 adedi 4 oda bir salon, 65 adedi 3 oda bir salon, 148 adedi 2 oda bir salon biiminde in?aa edilmi? bulunuyor. Binalar?n %1'i betonarme, %80'i tu?la, %2'si biriket, %16's? kerpi malzemesi ile in?aa edilmi?ler. Damlar? at?l? ve kiremit rtldr.

Kyn kurulu bulundu?u blge ok eski bir yerle?im yeri oldu?u, ky civar?nda eski tarihi eserlerin buluntusundan anla??lmaktad?r. Bu buluntu eserlerin biro?u Edirne Mzesi'ne teslim ve kay?t edilmi?tir. Yzeysel ve yeralt? kltr ara?t?rmalar?n?n sonucunda Trakya'n?n Vize'den sonra en nemli blgesinin Havsa'n?n Hasky' oldu?u anla??lm??t?r. Buras? en eski yerler?im blgesi oldu?u elde edilen buluntularla kan?tlanm?? bulunuyor.

Kyn gney blmnde, ova k?sm?nda Hisarc?k denilen mevkiine, bir Antikkent oldu?u san?lmaktad?r. Kale oldu?u tahmin edilen yer, ok geni? ve zemini ykseke grnmdedir. Buras? al???l?r arazi durumunda olup, her y?l eski dnemlere ait madeni paralar bulunmaktad?r. e?itli biim ve

ebatta mermer ta?lar ve heykeller ?kar?ld??? sylentiler aras?ndad?r. Buran?n gerekten teknik elemanlarca ara?t?r?lmas? gerekmekted?r.Bu Hisarc?k'm do?u blmnde ykseke bay?r vard?r ve burada "Demirkap?" ve "TOP YOLU" ad?n? ta??yan yerler bulunmaktad?r. Buradan geni? kanallarla su sa?land??? bu bay?r?n alt?nda bulunan e?meler ve su kaynaklar?ndan anla??lmaktad?r. Hasky-Ksemer yolunun geti?i bay?r noktas?nda "Demirkap?" ve biraz daha a?a??s?na "Top yolu" deniliyor. Bunun bir nedeni olmal?d?r. Rivayet edilir ki, Edirne'nin ba??ehir dneminde, Edirne-?stanbul yolu buradan geermi? ve Fatih Sultan Mehmet Han yapt?rd??? toplanda buradan geirmi?.

Hasky'n kurulu bulundu?u yer, Fatih dnemine aittir. Osmanl?lar Trakyay? fetihten sonra, Balkanlar?n bir o?unu fetih dneminde byk yararl?l?klar gsteren ve Osmanl?lar?n Balkanlara yerle?melerini sa?layan Koca Havvas'? Mahmud Pa?aya bir has olarak verilen iftlik, Mahmud Pa?a taraf?ndan ihya edilerek ve uzun zaman kaza merkezi durumunda kalm??t?r.*

Evliya elebi seyahat namesinde "Evsaf-? Kasaba-i Ma'mur Hasky" demektedir. Ve ?yle devam etmektedir:

"Yirmi-Otuz y?ld?r bu taraflarda gezerim, bu kazay? grmemi?tim. Gerekten bay?nd?r edilmi? ve ?irin bir kasabad?r. Etraf? geni?, kuvvetli ve Koca Mahmud Pa?a evkafmdand?r ki, 250 ki?ilik voyvodas? (al??an?) ile dzen ve disiplin iindedir.Hepisi 250 kiremit rtl 2 katl? evleri ve bir latif hamam ve 50 kadar dkkan? bir kur?unlu han? bir kur?unlu medresesi 3 mektebi, 3 adet tekkesi, 1 mkemmel yap?da kur?un rtl ferrah ve i a?c? camisi var (.....) Ve 5 adet ticaret han? var, bir imaret ziyafet yeri ki, beyden dilenciye, mslmandan gayri mslmana kadar hepsine kap?s? a?kt?r ve yeme?i boldur. Amma ba? ve baheleri, dnya'ya canl?l?k verir. Hayat veren ho? havas?, verimli, bereketli k?r ve ovas? duyulmam?? gzellikte bir kasabad?r." Bu eserden ba?ka Ahmet Badi efendinin " Riyaz-i Belde-i Edirne" eserinde de, Haskyle ilgili Abdurrahman H?bri'nin geni? bir a?klamas?ndan sz etmektedir. Ekrem Hakk? Ayverdi, "Osmanl? Mi'marisinde Fatih Devri" eserinde, Cami-i grevlileri aras?nda iki tane mezzinin bulunmas?, keza ?mamhatibin grevinin yksekli?i, kayyumun bulunmas?, ayr?ca yoksul ocuklar?n talim terbiye edilmesi caminin ehemmiyetini ortaya koymaktad?r. Ayr?ca eczahac?dan sz edilmektedir ki, burada ila yapan ki?ilerdir. Bu da vakf?n bykl?n ve geni?li?ini orataya koymaktad?r ki, buradan toplanan paralarla ?stanbul'da Mahmud Pa?a ar??s? yap?ld??? kayda de?er"(l) Sz edilen camii, 1752 senesinde vaki byk zelzeleden y?k?lm??, yerine yenisi yap?lm??t?r. Bu gn cami avlusunda, 951-1017 ve 1111 tarihli mezar bulunmaktad?r. Topra?a gmlm? daha birok mezar ta?? vard?r. Evliya elebi'nin seyahatnamesinde szn etti?i ve tahrir defterinde, Mahmud Pa?a'nm Hamam? y?ll?k geliri 13169 ake oldu?u kay?tl? bulunmaktad?r. 50 adet dkkan?n yerleri belli de?ildir. Caminin do?usunda bulunan derecik iinde hamam?n y?k?lm?? duvar dkntleri bulunmaktad?r. Bahsi geen hanlar ve ?maret ziyafet yerinin nerede oldu?unu henz sylemek mmkn de?il.

Hasky'n btn bu tarihi eserlerinin bir k?sm? 1829 ve 1877 Osmanl? Rus Sava?lar?nda yak?l?p y?k?ld??? ve kalan k?sm? da 1912-13 Balkan Sava??nda Bulgarlar taraf?ndan yok edildi?i bir gerektir.

O gnn insanlar?ndan kalan ok az bir nesilden olanalara yerli halk denilmektedir. 1912 Balkan Sava?lar? s?ras?nda 23 Ekim 1912 gn 4.

Kolordumuz birliklerinden bir k?sm? kanl? sava? sonucu Musula-Hasky

hatt?na ekilmek zorunda kal?yorlar. 24 Ekim gn Kabiller Kynde ba?layan arp??ma Hasky'ne kadar devam etmi? ve burada yap?lan kanl? arp??ma sonucunda birok askerimiz ?ehit d?m?tr. Burada ?ehit d?enlerin an?s?na ky iinde bir an?t yap?lm??t?r. ?ehitler burada defn edilmi?tir.

Ky 1923 y?l?nda Yunanistan'dan, 1928 y?l?nda Bulgaristan'dan, 1931 y?l?nda Yugoslavya'dan ve 1932'de Romanya'dan gelen gmenlerle bu gnk duruma gelmi?tir.

Kyn ekonomik yap?s? a??rl?kl? olarak tar?ma, ikinci s?rada hayvanc?l?k i?ine dayanmaktad?r. Az miktarda da e?itli ticari al??malar bulunmaktad?r.

Ky halk? genelde Trk gelene?i do?rultusunda ahlaki tutumlar?n devam? ynndedir. Dini inan ?slam zerine olup, ibadetler evde ve camide yap?l?r. Ramazan dnemi ve cuma namazlar?nda cemaat artar, di?er gnlerde azal?? gstermektedir. Az da olsa bat?l inanlar da bulunmaktad?r. Kk ya?ta ocu?u len anneler per?embe gn ak?am? ve cuma gn el i?i, diki?-nak?? ve rg gibi i?ler yap?l?rsa evin dirli?i, dzeni bozulaca?? inanc? bulunmaktad?r. Ev temizli?i per?embe ve pazartesi gn d???nda yap?lmaz. Cuma gn ?le vakti bulunan zaman iinde i? yap?lmaz.

Y?llar ncesine kadar devam eden Nevruz bayram? ?enli?i ve 6-7 H?d?rlez ?enlikleri art?k tarihe kar??m??t?r. H?d?rlez ?enlikleri kyn do?usunda eskiden Bostan tepe diya an?lan bugn ise Yumurta tepe denilen yere gidilip, orada yap?l?rd?. O dnemlerde gerek bu ?enliklerde ve gerekse ev toplant?lar?nda k?zlar?n ve gen gelinlerin syledikleri manilerden bir demet:

?u da?lar olmasayd?.

ie?i solmasayd?,

lm Allah'?n emri,

Ayr?l?k olmasayd?.

Kaleye kakt?m enser,

Dibi ye?ile benzer,

Dnya kazan ben kepe,

Bulamam yare benzer.

Sleo?lu pazar?na,

Paras? olan gider,

Yarim yeni yar sevmi?,

Neresi benden gzel?

Bu Makale 6758 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720506
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 10 ziyaretci