Havsa, Havsaportal
Untitled Document
a

Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn88
mod_vvisit_counterDn313
mod_vvisit_counterBu Ay8283
mod_vvisit_counterToplam1155915
Çarşamba, 10 Mart 2010 00:59

Ky, ?le merkezinin 16 km. do?usunda bulunmaktad?r. K?rklareli merkez ileye ba?l?, Ulukonak, rnl, Arizbaba, Babaeski ?lesine ba?l? Karahalil kasabas? ve Hazinedar kyleri ile Tapt?k ky taraf?ndan evrelenen ky, 20 bin dekar araziye sahiptir. Ky, Dolhan kynn st taraf?nda kayna?? bulunan, Pa?ayeri, rnl kylerinden sonra gelen dere ikiye blmektedir. Derenin do?u blmnde,meyilli sat?hta bulunan eski kyn evleri ve derenin bat?s?nda Romanya'dan gelen yeni yerle?im ve yine meyilli blgede gmenlerin evleri bulunmaktad?r. 65 haneden olu?an kyde, 6 bina iki katl? ve 59 bina da tek kat zenine kurulmu?tur. Binalar?n %15'i tu?la, %2'si betonerme, %3' biriket ve %80'i kerpi malzemesiyle in?aa edilmi?tir. Binalar?n 5 adedi 4 oda bir salon, 10 adedi 3 oda bir salon, 50 adedi 2 oda bir salon ?eklinde yap?lanm??, damlar at?l? ve kiremit rtldr.

Kyn arazisi hafif engebelidir. Ky ikiye blen Bostanl? deresi ok dar bir vadiye sahiptir. Derenin her iki yakas?nda bulunan dzl?n eni 200 metreyi bulmaktad?r. Burada sulanan arazi az bulunmaktad?r. Kyn do?usunda Karahalil kasabas? ile s?n?r te?kil eden Bvet deresi boyunda da sulan?r bir miktar arazisi bulunmaktad?r. Arizbaba ky ile s?n?r te?kil eden Kavak derenin vadisi daha da dar oldu?u iin sulanabilecek arazisi yok denecek durumdad?r. Bu s?n?rla iersinde ekilebilen 16 bin dekar arazisi bulunmaktad?r. ok iyi denilebilecek 3500 dekar otlakiyesi ve 500 dekar yoncal?k ve ay?rl?k bulunmaktad?r. Sazl?k, batakl?k, da?l?k ve gl yeri yoktur. 100 dekar ky korusu bulunmaktad?r. Burada, bodur, palamut, me?e a?alan bulunmaktad?r. Dere boylar?nda Kara?a cinsi a?alar boldur. Toprak genel olarak sar?mtrak, kumlu ve az miktarda da kepir yeri bulunmaktad?r.

Kyn ne zaman kuruldu?u belli de?il. Kyn kurulu?u ok eskiye dayan?r ve kyn yerli halk? olarak 15 haneden ibaret oldu?u sylentiler aras?nda yer almaktad?r. Bu gnk kyn gneyinde (ky e?mesinin kayna?? ba??nda) Oluklu ad?na bir ky daha varm??. Bir nc ky de hemen onun kar??s?nda derenin br yakas?nda Nadanbunan ad?nda imi?. Bu ky saak aya?? gibi imi? ve ortalar?nda bir mektep varm??. Mektebin bu gnk mezarl???n hemen alt?nda yer ald??? ve bu kyn m?tereken kulland?klar? rivayet edilir. Kyn kuzey do?rultusunda, Hamamala?? denilen mevkide de bir yerle?im yeri oldu?u, toprak alt?ndan ?kar?lan kad?n ss e?yalar?, mlek k?r?klar? ve buna benzer e?yalardan buran?n yurd oldu?u izlenimini vermektedir. Bu yerin ok yak?n?nda bir eski mezarl?k kal?nt?lar? da mevcuttur.

Oluklu ve Nadanbunan kyleri, 1829 Osmanl?-Rus Sava?? dneminde, Ruslar taraf?ndan yak?l?p y?k?lan ve ard?ndan da k?ran denilen hastal???n sonucunda yok olmu?lar; lenler lm?, kalanlar?n bir blm ba?ka yerlere g etmi?tir. Birinci Cihan Sava??nda, Ardahan-Erzurum cephesinde Ruslara esir d?m? bulunan, Bostanl? kynden Hac? Murad'm kay?npederi ?smail'in hat?ralar?ndan: "Esirlik s?ras?nda K?r?mda serbest dola??yordum. Tahminen 90 ya??n? gemi? bir kad?nla kar??la?t?m. Gzel bir Trke ile konu?an Nine bana, nereli oldu?umu sordu. Edirneli oldu?umu syleyince, Edirne'nin neresinden' diye tekrar etti. Bostanl? kynden dedim. Derinden bir ah eken ninecik, 'Ben de Nadanbunar? 'nda do?mu?um, rahmetli anac???m hep sylerdi, hemen Bostanl?'n?n yan?ndaym?? kymz' dedi. Ve hemen ard?ndan da ilave etti: 'Kymz kkm? 9-10 hane, Oluklu ky de yle, en bykleri Bostanl? imi? 15 hane' a?lamakl? bir sesle anlatt?. Uzun uzad?ya anlatt?, Rus sava??nda kam??lar, Kafkaslara ve oradan da K?r?ma. "

1878 (93 harbinde) Bulgaristan'dan birka hane, 1935 y?l?nda Romanya Kstence'den 50 hane, 1951 y?l?nda Bulgaristan'dan 2 hane gmen gelerek buraya yerle?mi?ler. Ky 100 haneye ykselmi?. e?itli nedenlerle ky terk edenlerden sonra ky, yine 65 haneye d?m? bulunuyor.

Bostanl? ad?n?n nereden geldi?i kesin olarak belli de?il. e?itli sylentiler var. Kimisi topraklar?nda iyi ve tatl? bostan yeti?ti?i iin ad? Bostanl? oldu diyor. Yapt???m ara?t?rma sonunda, 19. yzy?l sonuna kadar bu kyde m?s?r, bostan olmaz inanc?yla hi ekilmemi?. Hatta bostanlar?n? kom?u ky bulunan Hazinedar kynde icarla yer bulup ekerlermi?. Ektikleri bostanlar?, yerini srp ekme ve apalama dnemlerinde toplu olarak gelirlermi?, Hazinedar kylleri de "Bostanc?lar geliyor" derlermi?. Buradan kyn ad? Bostanc?lar kalm?? ve zamanla "BOSTANLI" resmiyete gemi?.

Kyn ekonomik yap?s? tar?ma dayanmaktad?r. Yan gelir de hayvanc?l?k bulunmaktad?r. Ticaretle u?ra?an hi yok gibidir. En ok ekilen bu?day, ayie?idir. Az miktarda pancar ve kapak ekirde?i de ekilir. Genel olarak kyde ekili? ?ekli ikiye ayr?l?r. K??l?k ve yazl?k diye adland?r?l?r. Vasati olarak k??l?k 10 bin dekar, yazl?k da 6 bin dekar ekilir. Tabi bunlar?n e?itleri olur.

Kyde aile, ana-baba ve ocuklardan olu?ur. Karde?ler aras?nda ayr?lmalardan ok, birlik, kollektif bir al??ma mevcuttur. Ayr?lan karde?e yard?m yap?l?r. K?zlara ana-baba lmnden sonra miras verilmektedir. Arazinin paralanmas?n? nlemek maksad?yla, k?z karde?lere arazi de?eri denmekte ve araziler erkek karde?lere kalmaktad?r. Genelde byle oluyor. Evlenmeler eskiden grc usulyle yap?l?rken ?imdi, genlerin sz gemektedir. Aile bykleri karar vermekte fakat evlenecek genlerin r?zas? al?n?r. Trk gelene?inin do?rultusunda ahlaki tutumlar devam ettirilmektedir. Kk ocuklar okul d???nda yaz gnlerinde camide Kur'an kursuna devam ederler, ramazan dnemi ve cuma gnleri, cami cemaati fazlala??r.

Eski dnemlerde H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rd?. ?imdi yap?lm?yor. O dnemlerde sylenen manilerden bir demet:

Bahelerde i?tiran, ?ki bilezik kolda,

Darg?n? bar??t?ran, Biri sa?da, biri solda,

Mavi boyal? taksi, Bakma aret yarime,

Hasreti kavu?turan. Kal?rs?n yar? yolda.

Bu Makale 7248 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

a

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1658714
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 19 ziyaretci