Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn214
mod_vvisit_counterDn216
mod_vvisit_counterBu Ay430
mod_vvisit_counterToplam1237913
Çarşamba, 10 Mart 2010 00:58

Ky ?lenin bat? do?rultusunda 17 km. uzakl?kta bulunmaktad?r. Abalar, ?erbettar, Kuzucu, Karakas?m ve Elcili Kyleri ile evrili bulunan kyn, resmi kay?tlar?na gre 23750 dekar, Ziraat Odas? kay?tlar?na gre ise 24553 dekar arazi ve 3500 dekar otlakiye bulunmaktad?r.

Ky, do?usundan geen 3 km. Tren istasyonunun bat?s?nda ve 9 km. E5 karayolunun gneyindedir. Ky ikiye blen, kumu bol kuru derenin iki yakas?nda bulunan evler, da??n?k bir grnm arz eder. Elcili kynn yolu bu kyn iinden gemektedir. Konum itibariyle derenin her iki yakas?na, az meyilli bir sat?h zerine 227 hane bulunmakta oldu?u kay?tlardan anla??lm??t?r. Evlerin 8 adedi iki katl?, 219 adedi tek katl? plan zerine yap?lanm??. 200 ev 3 oda bir salon, 27 ev 2 oda bir salon ?ekli zerinde in?a edilmi? ve bu binalar?n, %20'si tu?la, %1'i biriket ve %79'u kerpi malzemesinden yap?lm??, damlar at?l? ve kiremit rtldr.

Kyn kesin olarak ne zaman kurulmu? oldu?una dair bir kay?t yok. Bilinen tek ?ey, Ky, Osmanl? ?mparatorlu?u dneminde bir Rum-Gagauz halklar?na ait oldu?udur. Ne zaman ve kimler taraf?ndan kurulmu? olabilece?i de bilinmemekle beraber, ilk ad? Azapl? oldu?u bilinmektedir. Osmanl? dneminde ky, cezaya her nedense arpt?r?lm?? ve azab ekmeye mahkum edilmi? oldu?u sylenmektedir. Daha sonra Devlet taraf?ndan bu cezadan af edilerek Azad edilmi?, bu azad szc?e benzer AZADLU olarak ad? kalm??, daha sonralar? bu AZATLI olarak tekaml etmi? bulunuyor.

Trklerin bu kye, 1924 y?l?nda 54 hane Dramadan gelen gmenlerin yerle?mesiyle iskan edilmi?ler. ?lk gelenler Rum ve Gagauzlarm ky terk ederek Yunanistan'a gitmi? olduklar?ndan bo? bulunan evlere yerle?mi?ler. Daha sonra muhtelif yerlerden gelen gmenlerle bu gnk duruma gelmi? oluyor.

Kyn ekonomik varl??? tar?ma dayanmaktad?r. Yan gelir olarak da hayvanc?l?kt?r. Kyde en ok ekimi yap?lan rnler, bu?day, ayie?i, sprge ve m?s?r. Bir zamanlar kavun, karpuz yata?? olan Azatl? Ky, arnobil Radrasyonu'nun etkisiyle, bu gn kavun, karpuza hasret bulunuyor.

Ky ilkokulu 1950 y?l?nda yap?lm??, 1972 y?l?nda ek derslik olarak betonerme ilave okul yap?lm??t?r. Kyde, 1979-80 ?retim y?l?nda ortaokul da kurulmu?tur. 1983 y?l?nda ortaokul binas? in?aa edildi. 45 ?rencisi bulunan ortaokulda 6 adet ?retmen bulunmaktad?r. Okumaya kar?? ilgi her geen gn artmaktad?r.

Kyde anane ve trelere mmkn mertebe uyulmaya al???lmakta olmas?na ra?men, genlik yeniliklerin pe?inde do?al olarak ko?maktad?r. Kyde imamlar?n etkisi bulunmaktad?r. Halk dini inanlar?na ba?l?d?r. Camiye gitme oran?, Ramazan ve cuma gnlerinde o?al?r. Yaz gn Kur'an kursu a?lmaktad?r. Ra?bet azd?r. Bat?l inanlar, az da olsa bulunmaktad?r. Nazar de?mesine inan?l?r ve nazara kar?? dua yap?l?r.

Kk ya?ta ocu?u len anne, per?embe gnnn ak?am? diki?, nak?? ve rg i?leri yapmaz. nk bu gecede, len ocu?un ruhu, ziyarete geldi?i ve dua bekledi?i inanc? vard?r. Ev temizli?i her gn yap?l?r. ama??r cuma ve pazar gnleri y?kanmaz, sak?ncal? grlr. ocuk yeni do?unca hemen y?kanmas? da sak?ncal? grlmektedir.

6-7 May?s H?d?rlez gnleri ?enli?i yap?l?rd?. H?d?rlez'den bir gn nce ak?am zeri her evin nne ate? yak?l?r ve ate? zerinden ev halk? atlard?. Bu ameliye, zararl? hayvanlardan kurtulma ve sa?l?kl? ya?amaya neden oldu?una inan?l?r. Byk a?alara sal?ncaklar kurulur, k?z ve o?lanlar bu gnlerde i?aretle?me f?rsat?n? bulurlard?. Genler sallanacak ve maniler okuyarak e?lenirken, orta ya?l?lar da o?lak evirmesi yaparak ziyafet ekerlerdi. Bu ?enliklerde sylenen manilerden bir demet.

 

Sar?d?r ebrum benim, Karanfilim kalburda,

Kalmad? sabr?m benim, ok i? vard?r sab?rda,

Yar kap?s? nne, lrsek bir lelim,

Kazd?r?rs?r kabrim benim. ift koysunlar tabuta.

 

Evin n p?nar, Su gelir dirsek dirsek,

Elimi soksam donar, Suyu nereden indirsek,

Ne k?z oldum ne gelin, Ku?lar dilden anlasa,

Yre?im ona yanar. Yare haber gndersek.

 

Cumhuriyet dneminden nce evlenmeler, grc usulyle yap?l?rd?. Cumhuriyet dneminden sonra bu tr evlenmeler yava? yava? kalkt? ve yerine, k?z-o?lan anla?arak evlenmelere ba?land?. K?z ka?rma olaylar? ok nadiren olur. Bunu da zorlayan nedenlerden biri, k?z-o?lan birbirini istedi?i halde aile iinden bazen r?za gsterilmezse vaki olur. Dnrclerle anla?arak verilen k?z, en ok alt? ay ni?anl? kal?r, bu bazen daha da abuk yani k?sa zamanda olur.

 

D?nler, davul, zurna ve ince alg? ile yap?l?r. Gelene?e gre d?n sal? gn ba?lar ve per?embe gn biterken, ?imdi cuma gn ba?lar ve pazar gn son bulmaktad?r.

Kyn kurulu?u ile beraber, kerpiten yap?lan camii y?k?lm?? ve yerine yeni bir camii 1970 y?l?nda yap?lm??t?r. Ky cemaatine cevap veremeyen bu camii, ikinci bir camiye ihtiya duyulmas?na neden oldu. Kylnn katk?s?yla ikinci cami 1984 y?l?nda in?aa edildi.

Kyde okul, cami, ky odas?, ky sa?l?k evi bulunmaktad?r ve kyn ihtiyalar?n? kar??lamaktad?r. Kyde do?umlar, ebe nezaretinde yap?l?r, ocuk a??lar? zaman?nda tamamlan?r. Kyde Sulama Kooperatifi kurulmu?, kyn arazileri sulanmak zere D.S.?. taraf?nda 5 adet kuyu sondaj? yap?lm??t?r. Sulama kanallar? bir plan dahilinde yap?lm??t?r. Kyde telefon, ime suyu bulunmaktad?r. Elektrik ve yol mevcuttur. Ky personeli olarak muhtar, katip, ky kahyas?, korucu, k?r bekisi, ebe, imam ve ?retmenler bulunmaktad?r.


Bu Makale 6893 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720483
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 8 ziyaretci