Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn204
mod_vvisit_counterDn216
mod_vvisit_counterBu Ay420
mod_vvisit_counterToplam1237902
Çarşamba, 10 Mart 2010 00:55

?le merkezinin 17 km. kuzeyinde bulunmaktad?r. Akardere Ky, Musula Ky, Kocah?d?r Ky ve Kkler Ky ile evrili bulunmaktad?r. Bu s?n?rlar iinde, 18 bin dekar araziye sahip bulunan kyn, da?l?k, batakl?k, sazl?k, gl yeri yoktur ve 33 dekar koru bulunmaktad?r. Kyn bat?s?ndan gemekte olan Sleo?lu deresinden ba?ka akarsuyu da yoktur. Kyn arazileri bu dereden k?smen sulanmakta ise de esas sulama, Sleo?lu Baraj ?'ndan suni kanallarla gelen su ile sulama yap?lmaktad?r.

Ky, Sleo?lu'ndan gelen asfalt yolun her iki yakas?na kurulmu? dzlk bir yerdedir. Ev konumlar? topludur. Kurulu? yeri genellikle dz bir sahada bulunmaktad?r. 120 konuttan ibaret olan kyn, 6 adedi iki katl?, 114 adedi tek kat plan? zerine in?aa edilmi?tir. 40 ev 4 oda bir salon tipinde, 60 ev 3 oda bir salon tipinde, 20 ev ise 2 oda bir salon plan?nda yap?lm??t?r, %50'si kerpi, %30'u tu?la ve %20'si biriket malzemesi ile yap?l?, damlar at?l? ve kiremitle rtldr. Ky olduka gzeldir.

Fatih Sultan Mehmet Han dneminde, Havvas? Koca Mahmud Pa?a'ya has olarak verilen, Hasky ve civar? ki Arpa denilen yer de bu s?n?rlara dahil ve bir iftlik olarak kullan?lm??. iftli?i asl?nda kuranlar, Havvas'? Mahmud Pa?a varislerinden oldu?u sylenen veya yle san?lan Hac? ?smail ki, bu ki?i Hasky Camii mtevvelli heyeti ba?kan?d?r. Hasky'nde bulunan Vak?f binalar?n?n ve arazilerin, tasarrufuna memur edilmi? idi. Sylentilere gre, Havvas'? Mahmud idam edildikten sonra, Arpa iftli?ini, 200 sar? lira deyerek mstakil olarak kendi ad?na geirmi?. Kendi taalukat?ndan 3-4 hane yerle?iyor ve uzun zaman buras?, iftlik olarak kullan?l?yor. iftlik arazilerini, Reaya'ya (Bulgarlara) al??t?r?yorlar. 1878 y?l?nda, 93 harbinden hemen sonra, Bulgaristan'dan gelen gmenlerden bir k?sm? Hkmete buraya yerle?tiriliyor ve bu gelen gmenler, Reaya denilen Bulgarlar buradan gidince onlar?n yerini al?yor ve arazileri yar?c? veya kirac? usulyle al??maya ba?l?yorlar. iftli?in son sahipleri, Arif Be?, ?rfan Be? ve Zeki Beylerdi.

Reaya olarak al??an Bulgarlardan bir k?sm? Bulgariya'ya gitmemi?ti. Bunlar da 1921'den sonra buras?n? tamamen terk ediyorlar. Zira 1912-13 y?llar?nda Balkan Sava?? s?ras?nda Bulgaristan'dan gelen bir k?s?m gmenlerin, buraya yerle?mi? olmas?, Bulgarlar?n i? sahalar? daral?nca ky terk ediyorlar. Cumhuriyet dneminde 1924 tarihinde, Yugoslavya'dan gelen ve 193 5 y?l?nda Romanya'dan gelen gmenlerle ky bu gnk duruma gelmi? oldu.

iftli?in arazisini, yar?c?l?kla al??maya usanan bu ky halk?, 1936 y?l?nda arazinin bir "blmn sat?n ald?. Di?er kalan blm de, ara ara 1954 y?lma kadar al?mlar devam emi? ve bu gn arazinin tamam? ky halk?na aittir.

Osmanl? dneminde, Varna'dan Tekirda?'?na uzanan Dar-ulsaadet denilen yolun gzergah? bu iftli?in iinden geerdi. Gelip giden kervanc?lar, burada konaklar, hayvanlar?n? ayda (Sleo?lu deresi) sulay?p mola verirlermi?. Hayvanlar?m burada doyurur ve dinlendirirlermi?. Bu bak?mdan o zaman bu iftlikte, en ok ekilen rn arpad?r. Kervanc?lar, bundan dolay? buraya Apa-ay? ad?n? vermi?ler. Zamanla Arpal?, Arpac? ve en son olarak da ARPA ad?n? alm?? oldu.

Kyn ekonomisi tar?ma ba?l? olup, yan gelir de hayvanc?l?kt?r. Araziyi Sleo?lu deresi ikiye bler. Bu derenin dar vadisi zerinde bulunan araziler, bu dereden sulan?rd?. ?imdi arazilerin tm, Sleo?lu Baraj?'ndan sulanabilmektedir. Btn araziler, beton kanallarla planl? bir ?ekilde sulamay? kolayla?t?rmak iin rgtlenmi?tir. Bir zamanlar ky, ttnclkte n alm??t?. Bir defa da Edirne Tekelinden birincilik dln alm??t?r. Bu gn iin ttn eken yok.

Kyde gelenek ve greneklerin devam ettirilmesi her ne kadar istense de, gnmz modas?, genleri yabanc?la?maya ekmektedir. Kyde 75 ya??n? gemi? 10 erkek ve 10 kad?n bulundu?u, bu ya?l?lardan kyn gemi?inde ya?anm?? olan gelenek ve greneklerle ilgili bilgi al?nmaya al???ld?. Bu konuda kyn ?lkokul Mdr Mehmet otuk'un yard?mlar?n? grdk. Gemi? dnemlerde, evlenmelerin grc usul ile yap?ld???, gen k?z?n ve o?lan?n birbirini be?enerek de?il, ailelerin be?enisi do?rultusunda yap?ld???, yap?lmas? da zorunlu oldu?u, buna kimsenin itiraz? olmad???n? ortaya koymu?tur. Delikanl? o?lanlar?n, k?zlar? d?n, bayram ve H?d?rlez ?enliklerinde veya tarla yolunda uzaktan uza?a grebiliyorlarm??. Birbirleri ile ba? ba?a konu?mak, anla?mak trelere ayk?r? say?l?yordu. Evlenme d?nleri, genelde sal? gn ba?lar ve per?embe gn bitermi?. Bu gn bu durum tamamen de?i?mi?tir. Aile byklerinin isteklerinin yan? s?ra genlerin de sz haklar? bulunmaktad?r. Bu gnlerde d?nler genelde cuma gn ba?lar ve pazar gn biter, hatta son zamanlarda bu d?nler daha k?sa zamana ba?lanmakta, bazen gn birlik bitmektedir. D?nlerde davul-zurna oldu?u gibi ince alg? da ald?r?lmaktad?r. Eski zaman d?nlerinde zilli ma?a, at ko?usu ve gre?ler de yap?l?rd?.

6-7 May?s H?d?rlez ?enlikleri ok grkemli bir biimde yap?l?rm??. Bu gnlerde i?e gidilmez, koruda (ky korusu) k??lada ve byk a?alara sal?ncak kurulur, trkler, maniler sylenirdi. K?zlar?n Mart ay?nda Mart ipi ba?laman?n zm bu gnlerde yap?l?rd?. Kplerde saklanan maniler ve k?zlar?n emanetleri (kpe, yzk ve bilezik) teker teker ?kar?l?r ve mani okunarak ?enlikler yap?l?rd?. Bu manilerden baz?lar? a?a??dad?r:

Eflatun d?me diktim

Entarimin nne,

Gezme o?lan ard?mda

Seni oktan b?rakt?m.

Yolda gider am?ca,

Gel bielim kapl?ca,

O?luna gnl verdim,

Annesinden sakl?ca.

Derelere su gelmi?,

Atlar?m ta?tan ta?a,

Yarimden mektup gelmi?,

Okudum ba?tan ba?a.

Parma??nda yz?n,

ta?? burma, barma,

Gitti?in yerde yarim,

gnden fazla durma.

Kyn kltrel yn, yrenin de?i?im sreci iinde srdrlmektedir. Bir tarafta gelenek ve greneklere ba?l? kalmay? arzu edenler oldu?u gibi, yenili?in birlikte srdrlmesi do?rultusunda da boyut kazanmakta oldu?u grlmektedir. Dini inanc?na ba?l? olarak genel bir grnm kendini gstermektedir. Ramazan dnemi ve cuma gnlerinde, cami cemaatinin o?ald??? ve di?er zamanda da her yerde oldu?u gibi azalmaktad?r. 1912 y?l?nda yap?lan camii, tamir kabul etmez duruma gelince 1985 y?l?nda, kurulan ky derne?i nderli?inde ve Devlet yard?m? ile yeni ve gzel bir cami yap?lm??t?r.

Kyde, cuma, sal?, ar?amba ve cumartesi gnlerinde, herhangi bir i?e ba?lama, ama??r y?kama ve ev temizli?i yap?lmaz; u?ursuzluk getirece?i inanc? vard?r. ocu?u kk ya?ta len annelerin, per?embe gnnn ak?am? ve cuma gn diki?-nak?? ve rg i?i yapmas? gnah say?l?r. nk o gece len ocuklar?n?n ruhlar?, annelerini ziyarete gelece?i inanc? bulunmaktad?r

Kyn tzel ki?ili?ine ait, ky odas?, camii ve okul olarak kayda gemekte, ky kahvesi, sa?l?k evi ve selektr binas? ile imam evi say?labilir. 95 dekar araziye sahip kamu, bu yerlerin gelirlerinden bte yoluyla faydalanmaktad?r.

Bu Makale 6911 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720474
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 7 ziyaretci